Kategorie

Producenci

Nowości

Promocje

WAŻNE!
Wszystkie podane ceny towarów oraz przesyłek są cenami brutto
(zawierają podatek VAT)Regulamin Sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


Sklep jkstyl.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.jkstyl.pl, prowadzony przez JK Styl Alicja Kwolek z siedzibą 36-200 Brzozów yl. Asnyka 13,   NIP: 686-110-48-85, na podstawie Wpisu do ewidencji działalniści gospodarczej nr.2158/97 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@jkstyl.pl.   

1. jkstyl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenach www.jkstyl.pl oraz www.jkstyl.auto.pl.
2. Klienci  mają możliwość korzystania z jkstyl.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w jkstyl.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na jkstyl.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z JK Styl Alicja Kwolek dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których jkstyl.pl  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w jkstyl.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny lub dokonać zakupu bez rejestracji.Z chwilą zakupu  dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a JK Styl Alicka Kwolek, której przedmiotem są usługi świadczone przez jkstyl.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w jkstyl.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z jkstyl.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w jkstyl.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych jkstyl.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej jkstyl.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w jkstyl.pl widoczna przy każdym przedmiocie przypisywana indywidualnie do przedmiotu.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a JK Styl Alicja Kwolek dotycząca zakupu danego produktu w jkstyl.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w jkstyl.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w jkstyl.pl, JK Styl Alicja Kwolek może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w jkstyl.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  
Możliwe są następujące formy płatności:

o Bezpieczne Płatności Elektroniczne realizowane za pośrednictwem  DOTPAY (więcej)
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach jkstyl.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, numer rachunku bankowego znajduję się na naszej stronie jkstyl.pl, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym JK Styl Alicja Kwolek, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie jkstyl.pl
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w jkstyl.pl, JK Styl Alicja Kwolek zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji
Nasza bogata oferta składa się z kilkunastu grup towarów.
Proponowane Państwu towary dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Jest ich zapas na magazynie i są gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24 godzinnym.
Oferujemy także towary pozostawione nam do dyspozycji przez producentów, składowane w magazynach fabrycznych na terenie kraju. W tym przypadku wysyłka może być zorganizowana w terminie do 7 dni roboczych.
Na czas oczekiwania składa się - czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską lub kuriera.
CZAS OCZEKIWANIA = CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTARCZENIA
Czas realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia zostaje podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta, przy potwierdzaniu zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie
Uwaga! Nasi dostawcy nie pracują w soboty, niedziele i święta.
Jeśli przy wybranym produkcie widnieje informacja "Na Zamówienie", oznacza to wydłużony termin realizacji.
W przypadku zamówienia takiego produktu, pracownik firmy poinformuje (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o terminie realizacji.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach jkstyl.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, Większość produktów posiada gwarancje (door to door) realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy brak jest gwarancji producenta (door to door) produkt należy odesłać na adres magazynu jkstyl.pl podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście na adres: 38-400 Krosno ul. Legionów 20.
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane telefonicznie lub drogą mailową.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt JK Styl Alicja Kwolek. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
Informacje na temat warunków gwarancji podawane są przy każdym produkcie.
14. JK Styl Alicja Kwolek odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres JK Styl 38-400 Krosno ul. Legionów 20.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że jkstyl.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez jkstyl.pl albo jkstyl.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
17. jkstyl.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni jkstyl.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi jkstyl.pl. W celu odesłania zakupionego produktu należy poinformować jkstyl.pl i jkstyl.pl zamawia kuriera po dobiór przedmiotu.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.  
19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu jkstyl.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu jkstyl.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
20. Podane przez Klientów dane osobowe jkstyl.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w jkstyl.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w jkstyl.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez jkstyl.pl w celach wysyłkowych.
21. jkstyl.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach jkstyl.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez jkstyl.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w jkstyl.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
22. Klient  przy pierwszym logowaniu w jkstyl.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z jkstyl.pl
23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez JK Styl Alicja Kwolek w ramach jkstyl.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. jkstyl.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności jkstyl.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. jkstyl.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem jkstyl.pl
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w jkstyl.pl jest JK Styl Alicja Kwolek
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działaniami jkstyl.pl t.j. zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach jkstyl.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji zamówienia. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
5. Klienci mogą przeglądać jkstyl.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w jkstyl.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez jkstyl.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. W przypadku uzyskania przez JK Styl Alicja Kwolek wiadomości o korzystaniu przez Klienta z jkstyl.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, JK Styl Alicja Kwolek może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. jkstyl.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy jkstyl.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez JK Styl Alicja Kwolek danych osobowych innemu niż jkstyl.pl administratorowi danych.
10. jkstyl.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. JK Styl Alicja Kwolek zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. jkstyl.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec JK Styl Alicja Kwolek lub też gdy JK Styl Alicja Kwolkek uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w jkstyl.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dodatkowo, okazjonalnie, jkstyl.pl za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty jkstyl.pl.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w jkstyl.pl transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
12. jkstyl.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
13. jkstyl.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z jkstyl.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z jkstyl.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie jkstyl.pl.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na poniższy adres lub poinformuj Nas, zamówimy dla Ciebie kuriera
JK Styl
38-400 Krosno
ul.Legionów 20

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JK Styl Alicja Kwolek
ul. Asnyka 13
36-200 Brzozów
biuro@jkstyl.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru .............................................................................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................
Data.......................................................................................................................................
nr konta bankowego na które ma być dokonany zwrot pieniędzy ........................................
Adres posiadacza konta ........................................................................................................

REGULAMIN ważny do 24-12-2014

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Sposoby składania zamówień
2. Realizacja zamówienia
3. Koszty dostawy
4. Płatność
5. Faktury
6. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji
7. Ceny i rabaty
8. Ochrona Prywatności

1. Sposoby składania zamówień
• poprzez sklep internetowy - klikając w link dodaj do koszyka umieszczony przy produkcie.
Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka oraz wyborze sposobu dostawy towaru – klikamy na ikonę "Realizuj zamówienie".
System poprowadzi dalej przez kolejne procedury zamówienia.
• e-mailem – na adres biuro@jkstyl.pl podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane zamawiającego (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon i adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego.
• telefonicznie – dzwoniąc pod numery telefonu (13)43 422 06 51, (13)49 39 923 , 604 82 33 99 (w godz. 8- 17  dni robocze ) podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane zamawiającego (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub i e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego.


2. Realizacja zamówienia
Realizacją Twojego zamówienia zajmuje się Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane w Krośnie ul. Legionów 20.
Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością na adres e-mail.
Zamówione towary doręczy Ci kurier zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie. Intuicyjny mechanizm przeprowadzi Cię przez wszystkie fazy (wybór produktu, przekazanie danych adresowych i wybór sposobu płatności).
Poprawnie złożone zamówienie zawiera:
a. Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
b. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
c. Sposób płatności.
W niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Biuro Obsługi Klienta. Aby proces ten usprawnić zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer telefonu, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki.
Sklep internetowy JK Styl  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.


3. Koszty dostawy
Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa JK Styl. 
Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem :
1. Poczty Polskiej – koszt przesyłki wynosi od 8 PLN (w zależności od wybranej formy płatności oraz wagi towaru)
2. Kuriera – koszt przesyłki wynosi od 14 PLN(w zależności od wybranej formy płatności)
Istnieje możliwość odbioru własnego towaru w sklepie firmowym w Krośnie przy ulicy Legionów 20.
Nasz adres: JK Styl
                   ul. Legionów 20
                   38-400 Krosno

4. Płatność
Aby sprostać Twoim wymaganiom, za zamówiony towar możesz zapłacić na kilka sposobów:

a. ZA POBRANIEM - płatnym przy odbiorze przesyłki,

b. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE- rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

b. PRZELEW TRADYCYJNY- przelewem na konto PBS Bank 43 8642 1113 2011 9303 9673 0001

d. GOTÓWKA - w siedzibie firmy

5. Faktury
Klienci dokonujący zamówień na życzenie wraz z towarem otrzymują fakturę VAT lub paragon fiskalny.

6. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji
Nasza bogata oferta składa się z kilkudziesięciu  grup towarów.
Proponowane Państwu towary dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Jest ich zapas na magazynie i są gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24 godzinnym.
Na czas oczekiwania składa się - czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską lub kuriera.
CZAS OCZEKIWANIA = CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTARCZENIA
Czas realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia zostaje podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta, przy potwierdzaniu zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie
Uwaga! Nasi dostawcy nie pracują w soboty, niedziele i święta.
Jeśli przy wybranym produkcie widnieje informacja "Na Zamówienie", oznacza to wydłużony termin realizacji.
W przypadku zamówienia takiego produktu, pracownik firmy poinformuje (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o terminie realizacji.
 
Czas dostarczenia przesyłki przez:
1. Pocztę Polską - (na terenie Polski) wynosi od 2 do 7 dni.
W sytuacji kiedy listonosz nie zastanie adresata - pozostawi awizo, paczka będzie do odebrania we wskazanym Urzędzie Pocztowym.
2. Kuriera - (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze. W sytuacji kiedy kurier nie zastanie adresata - pozostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.


7. Ceny, rabaty
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym JK Styl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. JK Styl dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma JK Styl.


8. Ochrona prywatności
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy JK Styl  z siedzibą w Brzozowie ul. Asnyka 13, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Firma JK Styl nigdy NIE udostępniała i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail
Jednocześnie firma zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.


Gwarancje jakości, zwrot towaru-gwarancja satysfakcji
Zakupione przez Ciebie produkty posiadają Gwarancję Producenta lub Dystrybutora i w większości są objęte serwisem na terenie całego kraju. W przypadku uszkodzenia postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na karcie gwarancyjnej. Jeśli napotkasz na jakiekolwiek trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych możesz zwrócić się do nas o pomoc. Dodatkowo oferujemy Klientom internetowym „gwarancję satysfakcji” w ramach umowy polegającej na tym, że zakupione towary mogą zostać zwrócone w terminie 10 dni od daty wysłania. Firma JK Styl  zwraca nabywcy w całości kwotę równą aktualnej cenie towaru. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
O chęci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku. Towar należy przesyłać na adres podany poniżej.
JK Styl
38-400 Krosno ul. Legionów 20


Życzymy udanych zakupów !  PLIKI COOKIE  -ciasteczka

Niektóre obszary serwisu www.jkstyl.auto.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Jak wyłączyć pliki cookie?

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.